ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. αναγνωρίζει και σέβεται την σημασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία διαχειρίζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, και για το λόγο αυτό έχει προσαρμόσει απόλυτα την πολιτική της στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην οποία συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997 καθώς και ο ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με την παρούσα δήλωση η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. επιθυμεί να ενημερώσει όσους έρχονται σε επαφή με την εταιρεία στην έδρα της στην Αθήνα, είτε τηλεφωνικώς, είτε στην ηλεκτρονική της διεύθυνση ή τον ιστότοπό της, καθώς και όσους χρησιμοποιούν κάποια από τις υπηρεσίες της στην «οικογένεια» των ιστότοπων της (www.vidarchives.gr - www.vidaomada.gr - vida-omada.blogspot.com), με ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται πληροφορίες που τους αφορούν και μπορούν να χρησιμεύσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή τους – δηλαδή τα προσωπικά τους δεδομένα - και ειδικότερα:

 • τις κατηγορίες των δεδομένων,
 • τις πηγές των δεδομένων,
 • τα κριτήρια προσδιορισμού της χρονικής περιόδου τήρησης των δεδομένων,
 • τα δικαιώματα που τους παρέχει ο ΓΚΠΔ αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και τέλος,
 • τις πολιτικές και τα λοιπά μέτρα προστασίας που λαμβάνονται από την ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α., καθώς και τις εγγυήσεις ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που τους παρέχονται από την ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α.

Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα σχετική δήλωση της ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, εάν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο της παρούσης δήλωσης, καθώς και αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παρακάτω, τα σχετιζόμενα με τα προσωπικά σας δεδομένα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

1. Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» Προσωπικών Δεδομένων

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ) Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (Βι.Δ.Α.), εφεξής ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α., είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που ιδρύθηκε το 2021, με βασικό σκοπό της εταιρείας την ανάδειξη, προβολή, προώθηση, διατήρηση και διάσωση του ελληνικού βιομηχανικού πολιτισμού και της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς, μέσω της καταγραφής των βιομηχανικών μνημείων της χώρας. Βάσει του καταστατικού της, οι λειτουργικές της δαπάνες καλύπτονται από τα μέλη της εταιρείας. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει τη συγχρηματοδότηση από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. προσπαθεί, επίσης, να δημιουργήσει δίκτυα συνεργασίας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες. Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α., στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, καθιστάμενη, ως προς αυτά, «Υπεύθυνος Επεξεργασίας». Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α., ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών, χρηστών υπηρεσιών, εταίρων, εργαζόμενων, συνεργατών, εθελοντών και λοιπών φυσικών προσώπων, που τίθενται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της εταιρείας, για λόγους που προκύπτουν από τις σχετικές συναλλακτικές σχέσεις, τις έννομες υποχρεώσεις, ή το εκάστοτε έννομο συμφέρον της εταιρίας. Στην καθημερινή άσκηση της δραστηριότητας της ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α., η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορισμένες φορές επιβάλλεται από αντίστοιχη έννομη υποχρέωση, ή κρίνεται απαραίτητη για λόγους εννόμου συμφέροντος και βελτίωσης της επιχειρησιακής πρακτικής και της ποιότητας των υπηρεσιών της εταιρείας. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της εταιρείας, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτή είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η εταιρεία από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νόμιμου δικαιώματός αυτού ή της ίδιας της εταιρείας. 1.1  Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας Επωνυμία: Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (ΒΙ.Δ.Α.) Διεύθυνση: Στρατηγοπούλου 7 & Μαυρικίου 11, 11472 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 3810168 - +30 6947005578 Email: [email protected]

2. Υποκείμενα και Πηγές Προσωπικών Δεδομένων

Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α., αναγνωρίζει ότι κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, είναι δυνατόν να έχει στη διάθεσή της δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων. Επιπλέον, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους. α) Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. συλλέγει προσωπικά δεδομένα που της παρέχονται απευθείας από τις εξής πηγές:

 • εταίροι και μέλη της εταιρείας, εργαζόμενοι, εθελοντές, προμηθευτές και εν γένει συνεργάτες της εταιρείας, στα πλαίσια της εξέλιξης της μεταξύ τους και της ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. συμβατικής έννομης σχέσης,
 • διάφοροι συναλλασσόμενοι με την ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α., ενδεικτικά οι συμμετέχοντες στις περιηγήσεις της εταιρείας, στις εκδηλώσεις ή τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, οι επισκέπτες στους ιστότοπους της εταιρείας, οι συνεισφέροντες πληροφορίες για τις καταγραφές της εταιρείας, οι χρήστες των υπηρεσιών της, οι παραλήπτες των ενημερώσεων της εταιρείας.

β) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά περίπτωση αυτόματα, όπως μέσω των cookies που εγκαθίστανται μέσω της επίσκεψής σας στους ιστότοπους μας, υπηρεσία που μας παρέχεται από τη Google Analytics (πρβλ. πολιτική cookies της Google). Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας, η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. ενθαρρύνει τους επισκέπτες των ιστότοπων της και κάθε ενδιαφερόμενο να διαβάσουν την παρούσα ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

3. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και πώς τα χρησιμοποιούμε

Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. σας ενημερώνει, ως επισκέπτες της ιστοσελίδας/χρήστες, ότι μέσω των ιστότοπων της (www.vidarchives.grwww.vidaomada.gr - vida-omada.blogspot.com), ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς, εάν και μόνο τις παράσχετε εσείς και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την εταιρεία, υφισταμένων ή μελλοντικών, ανάλογα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της εταιρείας. Αναλυτικότερα, η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email), το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο, τα στοιχεία διεύθυνσής σας, και την επαγγελματική σας ιδιότητα, όταν εσείς τα καταχωρείτε και τα παράσχετε, με σκοπό την εγγραφή σας ως μέλος στην εταιρεία, την εγγραφή σας ως υποστηρικτής στην εταιρεία, στις περιπτώσεις που συνεισφέρετε μια καταγραφή βιομηχανικής κληρονομιάς της χώρας μας στον ιστότοπό μας, στην περίπτωση που συνεισφέρετε ένα σχόλιο σε δελτίο καταγραφής στον ιστότοπό μας,
 • επιπλέον, η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α., για τις ανάγκες οργάνωσης και προβολής των σχετικών της δράσεων και ενεργειών, δημιουργεί αρχείο με φωτογραφικό υλικό και πιθανών μαγνητοσκοπήσεων, η συλλογή και ανάρτηση των οποίων στην ιστοσελίδα της εταιρείας και η εν γένει δημοσιοποίησή τους τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα), τα οποία απεικονίζονται, έχουν παράσχει εκ των προτέρων την ελεύθερη και ρητή τους συγκατάθεση για τους ως άνω σκοπούς.
 • τέλος, με αυτόματους τρόπους καταγραφής, μέσω υπηρεσίας που μας παράσχει η Google (Google Analytics) λαμβάνουμε τη διεύθυνση IP σας, όταν και όποτε προβαίνετε σε περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, όπως και τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας (συγκέντρωση ανώνυμων στατιστικών στοιχείων).

Η συλλογή και η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων. Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή διατήρησης/συνέχισης της ήδη υπαρχούσης συναλλακτικής σας σχέσης με την εταιρεία, για αυτό το λόγο ενημερώστε μας αμέσως για τυχόν αντιρρήσεις σας.

4. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»)

Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως, για παράδειγμα, δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, εφαρμόζοντας την αρχή της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως τούτες προβλέπονται από το ΓΚΠΔ.

5. Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Για τους σκοπούς της παρούσας ενημέρωσης, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 16 ετών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου (βλ. άρ. 8 ΓΚΠΔ). Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. δεν προτείνει τη χρήση των υπηρεσιών της σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

6. Νομιμότητα επεξεργασίας

Όσον αφορά στην νομική βάση της εκάστοτε επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για συγκεκριμένους σκοπούς και ειδικότερα:

 • Κατά την περίπτωση που δε διατηρείτε ορισμένη συναλλακτική σχέση με την ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α., είναι απαραίτητο να μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. (όταν δημιουργηθεί τέτοια δραστηριότητα της εταιρείας) και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δράσεις και τις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας. Η συγκεκριμένη μορφή της συγκαταθέσεώς σας θα παρέχεται από εσάς ελεύθερα και σαφώς και υπό την κύρια προϋπόθεση ότι έχετε επιλέξει ενεργά να λαμβάνετε αντίστοιχα e-mails / newsletters.
 • Για την περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία αποκτήθηκαν νομίμως, στα πλαίσια της επικοινωνίας σας με την εταιρεία, πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. διατηρεί το δικαίωμα, στα πλαίσια άσκησης του εννόμου συμφέροντός της, να τα χρησιμοποιεί για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμα και εάν ο αποδέκτης του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος δεν έχει παράσχει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του.
 • Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, τα συλλέγουμε βασιζόμενοι σε μία ή περισσότερες από τις εξής νομικές βάσεις:
 1. όταν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων,
 2. όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση της ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. με τις έννομες υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του νόμου,
 3. όπως απαιτείται για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. (ή τρίτων), συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων μας για την παροχή πρωτοποριακών, εξατομικευμένων, ασφαλών και κερδοφόρων υπηρεσιών στους χρήστες και τους συνεργάτες της εταιρείας,
 4. όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος της ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου,
 5. σύμφωνα με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει, εφόσον η επεξεργασία δε θεμελιώνεται σε ορισμένη από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

7. Ανάκληση συγκατάθεσης

Τη χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, με απλή δήλωση ανάκλησης, η οποία θα απευθύνεται στην ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. εγγράφως φυσικά ή ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας, δίχως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με το στάδιο υλοποίησης του αιτήματός σας. Ιδίως σχετικά με την αποστολή newsletter (από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί αυτή η υπηρεσία από την ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α.), σε κάθε περίπτωση, σας παρέχεται το δικαίωμα απεγγραφής – unsubscribe σε κάθε newsletter που λαμβάνετε από την ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α.

8. Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και για όλη τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, αλλά σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την εταιρεία, ιδίως σε περίπτωση έγερσης οιασδήποτε μορφής αξίωσης και για όσο χρόνο διατηρηθεί αυτή. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

 • Αναφορικά με τις πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίας μας, όπως τα στοιχεία της ηλεκτρονικής σας διευθύνσεως, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας ως μέλος της υπηρεσίας newsletter της ιστοσελίδας ή διατηρείται η μεταξύ ημών συναλλακτική σχέση.
 • Η ανάρτηση φωτογραφικού υλικού στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. και η εν γένει δημοσιοποίησή τους πραγματοποιείται έως την ενδεχόμενη ανάκληση της παρασχόμενης συγκατάθεσης των εικονιζόμενων προσώπων και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ανάρτηση του αντίστοιχου φωτογραφικού υλικού ή βίντεο.

Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

9. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α., σεβόμενη την ιδιωτικότητα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας της, δεν κοινοποιεί/διαβιβάζει τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο οι αρχικοί εταίροι της ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. καθώς και οι πιθανοί υπάλληλοι της ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α., στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νόμιμων και κανονιστικών τους υποχρεώσεων και υπό καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Ακολούθως, η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. ενδέχεται να διαβιβάσει/γνωστοποιήσει σε τρίτα νομικά πρόσωπα (εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά πάντως κατά κανόνα εντός της Ε.Ε.), στα οποία έχει αναθέσει μερικώς ή ολικώς τη για λογαριασμό της εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (Εκτελούντες την Επεξεργασία), για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως επί παραδείγματι την παροχή υπηρεσιών μαζικής αποστολής e-mail, στα πλαίσια της βέλτιστης δυνατής εξυπηρέτησής σας. Η εταιρεία νομίμως διασφαλίζει την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τους συνεργάτες – τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας και παροχής επαρκών εγγυήσεων για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

10. Διεθνείς Διαβιβάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. δεν διαβιβάζει απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο ή έχετε ενημερωθεί σχετικώς και συγκατατεθεί εκ των προτέρων και ρητώς στη διαβίβαση αυτή (σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται).

11. Δικαιώματα υποκειμένου

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), που αφορούν το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Ενημέρωση).
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α., ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Σημειωτέον, η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος, αλλά για τυχόν επιπλέον αντίγραφα διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την καταβολή εύλογου κόστους.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
 4. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
 6. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
 7. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία ή τρίτος.
 8. Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 ΓΚΠΔ), που αφορά τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οιαδήποτε στιγμή, για επεξεργασία που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

 

12. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. (στην παρακάτω διεύθυνση), ή να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας. Επωνυμία: Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (Βι.Δ.Α.) Διεύθυνση: Στρατηγοπούλου 7 & Μαυρικίου 11, 11472 Αθήνα Email: [email protected] Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α.  διατηρεί το δικαίωμά της, έπειτα από μελέτη του σχετικού αιτήματός σας, να προβαίνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας μέσω σχετικού νόμιμου εγγράφου και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς, προκειμένου να εντοπίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Άρνηση της ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr. Εάν λάβετε την απόφαση να διαγραφείτε από ορισμένη υπηρεσία ή επικοινωνία, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που ενδέχεται να χρειαστεί ορισμένος χρόνος ή/και πληροφορίες, πριν καταστεί δυνατόν να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α.  επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να διατηρήσει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται έννομη υποχρέωση ή άσκηση αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

13. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α., με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνει σχετική πρόνοια για τη λήψη επαρκών και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρ. 32 ΓΚΠΔ (ενδεικτικά: κρυπτογράφηση και τακτικές δοκιμές, περιορισμένες προσβάσεις, ειδικοί κωδικοί σε εξουσιοδοτημένα άτομα για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της, κ.ά.) και τηρεί τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ, ήτοι την αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρ. 5 ΓΚΠΔ). Με μέριμνα για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω της υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζει ο ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα διασφαλίζονται από την απώλεια της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της πληροφορίας. Τέλος, η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. εφαρμόζει στην ιστοσελίδα του το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση, μέσω του οποίου διασφαλίζεται το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. σας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την συμμόρφωση με αυτόν.

14. Ειδικότερες δηλώσεις της ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α.

 • Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και εν γένει κακόβουλο λογισμικό.
 • Δηλώνει ότι δε λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Δηλώνει ότι με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα Ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.vidarchives.gr. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Ενημέρωσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
 • Σας ενημερώνουμε ότι η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της "cookies" με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ενημερωθείτε από την αντίστοιχη Πολιτική Cookies, παρακάτω καθώς και από την αντίστοιχη πολιτική της Google Analytics (βλ. πολιτική cookies της Google) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας.
 • Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, διαβάζοντας το παρόν, λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 2016/679 και τις αιτιολογικές του διατυπώσεις, αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς.

 

15. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας:

1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Επωνυμία: Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (Βι.Δ.Α.) Διεύθυνση: Στρατηγοπούλου 7 & Μαυρικίου 11, 11472 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 3810168 & +30 6947005578 Email: [email protected] Website: www.vidarchives.gr

2. Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή):

Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1–3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600 Email: [email protected] Website: www.dpa.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Στην παρούσα Πολιτική Ενημέρωσης, η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies στην ιστοσελίδα της και τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών πληροφοριών από εμάς και τους παρόχους υπηρεσιών μας, για σκοπούς ανάλυσης και εμπορίας δεδομένων που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση τέτοιων cookies. Χρησιμοποιούμε τον όρο cookies, όταν αναφερόμαστε σε cookies (ίχνη αναγνώρισης) και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως pixel tags (ετικέτες εικονοστοιχείων), web beacons (κωδικοί ιχνηλασίας), clear GIFs (καθαρά μορφότυπα εναλλαγής γραφικών), οι οποίες καλύπτονται από το Γενικό Κανονισμό Προτασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25.05.2018 (ΓΚΠΔ).

2. Ορισμός cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, τα οποία τοποθετούνται από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας (browser) στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή. Η λειτουργία των cookies εντοπίζεται στο να επιτρέπουν σε ένα διακομιστή web να μεταφέρει δεδομένα σε έναν υπολογιστή ή μία φορητή συσκευή για σκοπούς τήρησης αρχείων ή για άλλους σκοπούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως για παράδειγμα τις σελίδες που επισκέφθηκε ο εκάστοτε χρήστης, το χρονικό σημείο της επίσκεψης, όπως και ορισμένο τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη. Τα cookies βοηθούν έναν ιστότοπο να προσφέρει μία περισσότερο φιλική και ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης στο χρήστη.

3. Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε

Στους διαδικτυακούς μας ιστότοπους (www.vidarchives.grwww.vidaomada.gr - vida-omada.blogspot.com), χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες/επισκέπτες κάνουν χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, όπως για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα, το χρόνο που αφιερώνουν στον ιστότοπο και εάν αντιμετώπισαν προβλήματα ή έλαβαν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες (cookies επιδόσεων – στατιστικά). Τα cookies αυτά μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν στις ιστοσελίδες μας, παρέχοντας τις ανωτέρω πληροφορίες και συλλέγουν συγκεντρωτικές και ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν τον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων ενός διαδικτυακού τόπου και των ιστοσελίδων μας. Αναλυτικά, περιλαμβάνονται τέσσερα (4) cookies (_ga, _gat, _gid, & collect) που αφορούν cookies της Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google, Inc. («Google») και τα οποία καταχωρούν ένα μοναδικό ID (έλεγχος του τρόπου χειρισμού τυχόν ψευδωνυμοποίησης ή ανωνυμοποίησης μέσα από τον Google Tag Manager - GTM) για στατιστικούς σκοπούς, που αφορούν τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου από το χρήστη και την συμπεριφορά του χρήστη καθώς και αναγνώριση του χρήστη μέσα από πολλαπλές συσκευές. Οι χρόνοι ζωής των παραπάνω cookies είναι δύο (2) έτη για το _ga cookie, μία (1) ημέρα για τα _gat  & _gid cookies και ο χρόνος συνεδρίας (session time) για το collect cookie. Η Google ενδέχεται, επίσης, να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όπου απαιτείται από τον νόμο, ή όταν τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες εκ μέρους της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics μπορείτε να βρείτε στις σελίδες τους σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική Απορρήτου της Google. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies εμπορικής προώθησης, δηλαδή cookies τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, το οποίο ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και στα ενδιαφέροντα που έχετε. Αυτά τα cookies ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ορισμένης διαφημιστικής καμπάνιας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούν, επίσης, για να θυμόμαστε τους ιστοτόπους που έχετε επισκεφθεί, ούτως ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

4. Πώς να ελέγξετε τα cookies

Εναπόκειται στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το επιθυμείτε, τη συγκατάθεσή σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies. Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγονται πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies, υπάρχει μία απλή διαδικασία στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, η οποία σας επιτρέπει να αρνηθείτε τη χρήση cookies. Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. σας ενημερώνει ότι ορισμένες δυνατότητες του παρόντος ιστοτόπου μας ενδέχεται να μη λειτουργούν κανονικά, εάν αρνηθείτε τη χρήση cookies.

5. Τα δικαιώματά σας

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα δικαιώματα, όπως αποτυπώνονται ανωτέρω.

6. Περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και www.allaboutcookies.org.

7. Αλλαγές στην Πολιτική Ενημέρωσης Cookies

Η ΑΜΚΕ ΒΙ.Δ.Α. ενδέχεται να τροποποιήσει την  παρούσα Πολιτική Ενημέρωσης Cookies οιαδήποτε στιγμή, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.vidarchives.gr. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Ενημέρωσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίησή της.

Xρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του site και την καλύτερη εμπειρία χρήσης